Overeenkomst en Algemene voorwaarden
CONNECT FOR EFFECT pakket

Je gaat akkoord met deze overeenkomst zodra er een schriftelijk akkoord tot de opdracht is gegeven. Je geeft hierbij ook schriftelijk aan dat je akkoord gaat met deze overeenkomst.

Partijen:
1) Opdrachtnemers zijn Sure Connection en Lisa Peters.
2) De opdrachtgever: (klant)

De duur van deze overeenkomst betreft minimaal 1 jaar (12 kalendermaanden na aanvang werkzaamheden).

Opzegtermijn:
Na dit kalenderjaar kun je de overeenkomst verlengen of per maand opzeggen.

Offerte:
Na een eerste gesprek ontvang je van ons een voorstel met offerte. De offerte is geheel gratis en vrijblijvend. Er zit een houdbaarheidsdatum aan de offerte. Als je de offerte na die datum accepteert, dan kan het zijn dat de tarieven moeten worden aangepast. Als de offerte in de tussentijd niet volledig blijkt aan te sluiten bij je wensen, dan passen we hem ook graag voor je aan.

Alle door ons genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW. Die wordt toegevoegd aan de factuur.

Inhoud van de te leveren diensten:
zie hiervoor de offerte.

Aanvullende diensten:
Zaken die niet in de offerte staan vallen niet onder de afgesproken prijs. Indien je aanvullende diensten of producten wil ontvangen, dan wordt de prijs daarop aangepast.

Na het akkoord:
Wanneer je schriftelijk akkoord bent gegaan met de offerte gaan wij voor je aan het werk. De kosten van het gedane werk zijn dan voor jou.

Facturatie:
Nadat we tot een overeenkomst zijn gekomen ontvang je een factuur voor het afgesproken maandbedrag. Zodra die is voldaan gaan we voor je aan het werk.
Vervolgens ontvang je steeds aan het begin van de maand de volgende factuur voor het overeengekomen maandbedrag, je betaalt dus vooruit. Onze standaard betalingstermijn is 14 dagen.

Tussentijds stopzetten:
Indien de opdracht tussentijds wordt stopgezet, na het geven van een schriftelijk akkoord, om welke reden dan ook, dan sturen wij een factuur voor het gedane werk. Het werk dat niet is afgemaakt blijft daarbij ons eigendom.

Mocht je de jaarovereenkomst tussentijds willen stopzetten, dan willen we eerst graag met je bespreken waarom. Door middel van open communicatie streven wij naar zo tevreden mogelijke klanten, waarbij we onze kennis en kunde graag inzetten. Mocht de opdrachtgever of de opdrachtnemer niet tevreden zijn over het verloop van de samenwerking, dan zal eerst gedurende minimaal 30 dagen goed gekeken worden naar de redenen en naar mogelijke oplossingen en verbeteringen. Is er na 30 dagen nog steeds redelijke ontevredenheid, dan zal, indien dit de wens is van een van de betrokken partijen, overlegd worden met een jurist of de overeenkomst tussentijds verbroken kan worden.

Controle en eigen verantwoordelijkheid:
Je bent zelf eindverantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van het door ons geleverde werk. Uiteraard streven wij ernaar foutloos werk te leveren, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (spel-) fouten. Ook niet voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten, zoals het opnieuw bestellen van drukwerk.

Akkoord met gedane werk:
Wanneer je de factuur voor het gedane werk hebt betaald, ben je daarmee automatisch akkoord gegaan met het geleverde werk. Er zullen daarna geen kosteloze aanpassingen meer door ons worden gedaan, tenzij in overleg.

Op tijd betalen:
Wanneer wij ons werk geleverd hebben zoals we dat hebben afgesproken, stellen wij het op prijs dat ook onze factuur wordt betaald zoals we dat hebben afgesproken. Onze betaaltermijn is standaard 14 dagen. De betaaltermijn kan afwijken van deze standaard; dit is dan vooraf schriftelijk vastgesteld.

Wanneer de betaling te lang op zich laat wachten dragen wij de factuur over aan een incassobureau. Hiervoor brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-. Wanneer wij andere afspraken maken moeten deze van te voren zijn vastgelegd. Maar dat het zover komt, daar gaan we natuurlijk niet vanuit.

Eigendomsrecht van het werk:
Het eigendom van het door ons gedane werk ligt bij ons totdat de daaruit voortvloeiende factuur is betaald. Daarna mag je het in overleg ook voor andere uitingen gebruiken, maar let wel goed op hergebruik van bijvoorbeeld stockfotomateriaal.

Overmacht:
In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte of plotselinge, onverwachte afwezigheid van opdrachtgever, opdrachtnemer of derden, proberen we dit samen op redelijke wijze op te lossen. Als opdrachtgever onverwacht meer tijd nodig heeft dan is dat geen probleem, mits het in goed overleg gebeurt. Afhankelijk van de duur van de afwezigheid wordt de opdracht op een later moment nog eens besproken.

De deadline van een project beweegt mee met het aanleveren dan de input. Komt de input later dan afgesproken, dan verschuift de deadline mee.

Bereikbaarheid:
Wij zijn bereikbaar via telefoon, whatsapp of email. Gun ons buiten reguliere kantoortijden en in geval van een vrije dag of vakantie wat meer tijd om bij je terug te komen. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op een bericht.

Je kunt alles met ons bespreken om de opdracht zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Goed contact en het nakomen van afspraken vinden wij zeer belangrijk. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je niet tevreden bent. En natuurlijk ook als je wél tevreden bent! Want daar streven we tenslotte naar.